“БАГШ- БИЕИЙН ТАМИРЫН БОЛОВСРОЛ” БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР (НЭГ ЖИЛИЙН ХӨРВӨХ)

Хөтөлбөрийн багшид тавигдах шаардлага

Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын сайдын 2020 оны 05-р сарын 29 ны А-270 дугаар тушаалд заасан “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багшид тавигдах шаардлага”-ын 2.1-ээс 2.7.8-д зааснаар тодорхойлно.

 

Багш, биеийн тамирын боловсрол хөтөлбөр нь дараах зорилго, зорилтыг тавьж 1 жилийн хугацаатай Бакалавр зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэж байна. Үүнд:

 

 1. Түүхэн 20 жилийн хугацаанд нийгэм, хөдөлмөрийн зах зээл, оролцогч талуудын хэрэгцээ шаардлагыг бодитоор хангаж, үе үеийн эрдэмтэн багш нарын мэдлэг оюуныг шингээж боловсронгуйгээр баяжсан хөтөлбөр болно. Гурван тулгуурт суурьтай, элсэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан, хүрэх үр дүн нь тодорхой байхаар цогц чадамжтай мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна.
 1. Багш, биеийн тамирын мэргэжилтэй бакалаврын боловсрол эзэмшүүлэхэд чиглэсэн 30 багц цагийн багтаамж бүхий сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан мэргэжлийн суурь ба мэргэжлийн хичээл тус бүрээр суралцагчдын эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, хандлагын агуулга, үнэлгээ, хичээлийн багтаамж, ашиглавал зохих ном сурах бичгийн жагсаалтыг тодорхойлон заасан шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.
 2. Суралцах орчинг сайжруулахын тулд Олимпын, Мэргэжлийн онолын, Анатоми физиологийн, Хөдөлгөөн засалчийн, Интернэтийн, Мэдээллийн технологи, мэдээллийн системийн танхимуудыг тохижуулан хичээллэж байна.

 

Багш, биеийн тамирын боловсрол хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ерөнхий загвар

Ерөнхий загвар

СУДЛААЧ

СУРГАГЧ

ХӨГЖҮҮЛЭГЧ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ СУРТАЛЧЛАГЧ

 

 

 

 

Шинжүүд

Биеийн тамирын сал-барт шинэ санааг эрэлхийлэгч

Суралцагчийн хэрэгцээ шаард-лагыг тодорхойлох

Биеийн тамир, спортын салбарт мэргэжлийн шинэ санаа шийдэл гаргагч

Биеийн тамир, спортын талаар мэдлэг түгээгч

Тулгамдсан асуудалд  шинжлэх ухаанчаар хандах

Ганцаарчилсан арга зүйг  боловсруулах

Багаар ажиллаж, бусдад зааж сургах

Эрүүл амьдрах дадал төлөвшлийн чиглүү-лэгч

Шинжлэх ухааны ололт дэвшлийг шуурхай ашиглах

Ерөнхий ба мэргэжлийн  сэт-гэл зүйн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх

Олон улсад турш-лага түгээгч

Спортын хэрэгсэл, хэрэглэлийн аюулгүй байдалд  стандарт шаардлага тавигч

Цахим орчинд ажиллах

     

 

Тус хөтөлбөрөөр суралцаж төгссөнөөр дараах чадваруудыг эзэмшинэ:

 1. Салбар чиглэлийн мэдлэг, сэтгэлгээ (Iearning to khow):
  • Сэтгэл зүйн онцлогийг тодорхойлох,
  • Хүний биеийн анатоми, физиологийн суурь мэдлэг,
  • Биеийн тамирын хичээлийн стандартын мэдлэг,
  • Биеийн тамирын хичээлийн агуулгын хүрээ,
  • Сургалтын жилийн төлөвлөгөө боловсруулах,
  • Хичээл бүрийн бүлэг сэдэв боловсруулах,
  • Нэгж хичээлийг хийж гүйцэтгэх,
  • Ээлжит хичээлийг боловсруулах,
  • Суралцагчдын бие бялдрын онцлогийн талаарх мэдлэг,
  • Зорилго тавих түүнд хүрэх арга замаа сонгох,
  • Өөрийгөө хөгжүүлэх ур чадвараа дээшлүүлэх эрмэлзлэлтэй,

 

 1. Хувьхүниймэргэжлийнурчадваруудонцлог (Iearning to be):
  • Заах арга барил эзэмших, сайжруулах,
  • Хичээлийг танин мэдэх хөгжүүлэх,
  • Ажлаа төлөвлөх,
  • Хувь хүний ёс зүйг дээдлэх,
  • Хичээлийг системтэйгээр төлөвлөх,
  • Үнэлэн дүгнэх,
  • Мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх,
  • Хэрэгцээтэй мэдээлэл цуглуулах, хэрэглэх, үнэлэх,
  • Хүүхдийн хөдөлгөөний чадварыг хөгжүүлэх,
  • Суралцагчдын нас, бие, сэтгэхүйн онцлогийг оношлох,
  • Сургалтын шинэ технологийг ашиглах,

 

 1. Хувь хүний хоорондын харилцааны чадвар (Iearning to together):
  • Мэргэжлийн харилцааны ур чадвартай,
  • Зохион байгуулах,
  • Багаар ажиллах,
  • Хамтач нийтэч зан чанартай,
  • Бусдын санаа бодлыг хүндэтгэн сонсдог,
  • Гадаад хэлээр харилцах чадвар,
  • Компьютер мэдээлэлийн технологи,
  • Сонсох чадвартай,

 

 

 

 1. Инновацийн үйл ажиллагааны хувьд аливаа системийг сэтгэх, зохиох, бүтээх, хэрэглэх, CDIO чадварууд (Iearning to do):
  • Мэргэжлийн холбогдолтой зүйлсийг судлан шинжлэх, практикт ашиглах,
  • Ур чадвараараа манлайлагч, удирдах,
  • Мэргэжлийн ур чадвараа үр дүнтэй ашиглах,
  • Суралцагчийн хэрэгцээ шаардлагыг үнэлэн, үйл ажиллагаагаа төлөвлөж, шийдвэрлэх,
  • Шинийг эрэлхийлэгч, санаачлагч,
  • Хувь хүн болон нийгмийн өмнө өндөр хариуцлагатай байх,