СУРГУУЛИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
Алсын хараа

Хүмүүнлэг, цогц чадамжтай мэргэжилтэн бэлтгэдэг сургууль болох

Эрхэм зорилго

Дэлхийн хөгжлийн нийтлэг чиг хандлагад, манай нийгмийн хэрэгцээнд нийцсэн сургалт, судалгаа, биеийн тамир спортын үйл ажиллагаа явуулж, хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх хөрвөх чадвартай хүмүүнлэг мэргэжилтэн бэлтгэдэг Биеийн тамир, спортын салбарын үндэсний хэмжээний тэргүүлэх сургуульбайхад оршино.

Уриа

“Хүмүүнлэг, Эрүүл чийрэг, Бүтээлч Монгол хүүхэд”

Үнэт зүйлс

Багш, оюутан, төгсөгчид, ажилтан ажилчид, тэдний бүтээсэн материаллаг болон оюуны баялаг

ЗорилгоЗорилтХүрэх үр дүн
Тааламжтай орчинд багш,шавийг хослуу-лан хөгжүүлж, хүмүүнлэг, хөрвөх чадвартай, амьдрах ухаантай мэргэжил-тэн бэлтгэх.

Тааламжтай орчин

Хүмүүнлэг

Хөрвөх чадвартай, амьдрах ухаантай мэргэжилтэн /багш-шавь/

 • Сургалтын орчны үндсэн үзүүлэлтүүд жил бүр өсөн нэмэгдэнэ,
 • Гадаа талбайг заал болгон өргөтгөнө,
 • Зарим заалуудаа тохижуулна,
 • Кампусын суурийг тавина,
 • Гурван тулгуурт цогц хөтөлбөр хэрэгжүүнэ
 • Хамт олны сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлнэ
 • Хүмүүнлэгийн ажилд оролцогчдыг нэмэгдүүлнэ,
 • Мэргэжлээ дээшлүүлсэн үзүүлэлт, эрхэлж буй ажлын үр дүнгээр улирал тутам үнэлнэ
 • Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлж үр дүнг нь тооцно,
 • Төгсөгчдийн ажлын байрны эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ
 • Төгсөлтийн дараах сургалтыг өргөжүүлнэ,
 • Хүний нөөцийн санг бүрдүүлж багш, ажилтны тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөтэй ажиллана,
 • Бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутны тоог 350–500, мэргэжил дээшлүүлэлт, хөрвөх мэргэжилтэй оюутны тоог 50 хүргэнэ,
 • Сургалт, судалгаа, мэргэжлийн үйлчил-гээ хэмээх гурван үндсэн үйлийг уял-дуулан ажиллах

  Сургалт

  Судалгаа

  Мэргэжлийн үйлчилгээ

 • Сургалтын чанарын хяналтын системийг нэвтрүүлнэ,
 • Нэгж хичээлийн загвар бий болгон мөрдөнө,
 • Сургалтад шинэ технологи нэвтрүүлнэ
 • Үндсэн хөтөлбөрүүдээ цаг үеийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчилнэ
 • Зарим хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлүүлнэ
 • Эрдэм судлалын ажлын үндсэн үзүүлэлтийн тоо чанарыг нэмэгдүүлнэ:
  • Доктор – 2,
  • Магистр – 20-25,
  • Диплом хамгаалалт –10-15,
  • Сурах бичиг, гарын авлага, ном 15-20,
  • Өгүүлэл илтгэл –100 – 120,
  • Төсөлт ажил 2-3,
 • Зохион байгуулсан ажлын тоо чанараар үнэлнэ,
 • Оюутныг спортын амжилтаар үнэлнэ. Үүнд: Дэлхийд (2), олон улсад (20), улсад (10), амжилт гаргаж, ОУХМ-25, Спортын мастер-15, улс цолтон–15, аймгийн цолтон-60, сумын цолтон-40 төрүүлж залуу халааг бэлтгэдэг залгамж чанараа хадгалан хөгжүүлнэ
 • Мэргэжлийн үйлчилгээг “Б” цагийн шалгуураар үнэлнэ.
 • Ёс зүйн, бие бялдрын, хөдөлмөрийн гэсэн гурван тулгуур хүмүүжилтэй байх

  Ёс зүй

  Эрүүл бие

  Хөдөлмөрч зан

 • Хүний хөгжил, ёс зүйн хичээлийн үр өгөөж нэмэгдүүлнэ,
 • Дэлхийн болон Монголын үнэт зүйл, ёс заншлаас өвлүүлнэ,
 • Багш, ажилтан, оюутнуудаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт жил тутам хамруулж, жил бүр бие бялдрын түвшин тогтоож үр дүнг нь тооцон ажиллана
 • Суралцах хугацаанд нь хөдөлмөрийн кредит тооцон ажиллана,
 • Цагийн хөдөлмөр эрхлэхэд нь багш, оюутнууддаа боломж олгоно,
 • Төгсөгчдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ажил олгогчтой хамтран ажиллана
 • Мэргэжлийн дадлагыг ирээдүйд ажиллах орчинд нь хийлгэхийг эрмэлзэнэ,