2020-2021 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын хичээлийн хуваарь

Анги: 1а Багш/Дас /Хөд, Багш: У.Жалбадорж

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55 Эрүүл мэндийн боловсрол
/304/ Х.Азжаргал
Үндэсний бөх
/чөлөөт/
Б.Батхуяг
Компьютер
/Б/
Б.Түмэннасан
Эрүүл мэндийн боловсрол
/Лекц/ Г.Сүхбат
Сэтгэл судлал
/303/
Б.Энх-Амгалан
2 09:05-10:20 Анатоми
/лекц/
Я.Алтанцэцэг
Хөнгөн атлетик
/А заал/
Т.Цэнд
Сэтгэл судлал
/303/
Б.Энх-Амгалан
Гимнастик
/Жүдо заал/
Б.Өлзийжаргал
МЗА
Жүдо бөх, Үндэсний бөх
3 10:50-12:05 Англи хэл
/303/
А.Анхтуяа
Компьютер
/Б/
Б.Түмэннасан
МЗА
Жүдо бөх, Үндэсний бөх
Анатоми
/303/
Х.Азжаргал
Англи хэл
/303/
А.Анхтуяа
4 12:15-13:30 Хөл бөмбөг
/гадаа/ Б.Өлзийжаргал
Монгол хэл
/лекц/
Д,Бадамцэцэг
Мэргэжил заах арга
/чөлөөт/
Монгол хэл
/лекц/
Д,Бадамцэцэг
Мэргэжил заах арга
/чөлөөт/

Анги: 2а Жүдо/Хөд, Багш: З.Ууганцэцэг

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55 Волейбол
/А заал/
Т.Цэнд
Мэргэжил заах арга
/Чөлөөт/
2 09:05-10:20 Мэргэжил заах арга
/үндэс, боди/
Менежментийн үндэс /олимп/
З. Ууганцэцэг
Монголын түүх
/Лекц/
А.Анхтуяа
3 10:50-12:05 ББХОЗА
/Лекц/
Г.Ундрах
Мэргэжил заах арга
/Чөлөөт, жүдо/
Мэргэжил заах арга
/үндэс, боди, жүдо/
Хөнгөн атлетик
/А заал/
Т.Цэнд
ББХОЗА
/305/
Г.Ундрах
4 12:15-13:30 Монголын түүх
/303/
А.Анхтуяа
Физиологи /лекц/ Г.Сүхбат

Менежментийн үндэс /лекц/
З.Ууганцэцэг

Физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг
Бүжиг
/жүдо/ Б.Өлзийжаргал

Анги: 2б Чөлөөт/Боди, Багш: Б.Өлзийжаргал

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55
2 09:05-10:20 ББХОЗА /305/ Г.Ундрах Монголын түүх /лекц/ А.Анхтуяа
3 10:50-12:05 ББХОЗА /Лекц/ Г.Ундрах Менежментийн
үндэс /олимп/ З.Ууганцэцэг
Физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг
Бүжиг
/жүдо/
Б.Өлзийжаргал
4 12:15-13:30 Хөнгөн атлетик
/А заал/
Т.Цэнд
Волейбол
/А заал/
Т.Цэнд
Физиологи /лекц/ Г.Сүхбат

Менежментийн үндэс /лекц/
З.Ууганцэцэг

Гимнастик
/жүдо заал/
Б.Өлзийжаргал
Монголын түүх
/303/
А.Анхтуяа

Анги: 3а Дас/Хөд, Багш: Т.Цэнд

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55 Сурган
хүмүүжүүлэх зүй
/303/
Б.Энхамгалан
ББХОЗА /лекц/ Г.Ундрах
2 09:05-10:20 Сурган
хүмүүжүүлэх зүй
/лекц/
Б.Энхамгалан
Гамшигийн менежмент
/лекц/
О.Гантөмөр
Дасгалжуулалтын онол /лекц/ Б.Эрдэнэчимэг

Спортын физиологи /лекц/ Г.Сүхбат

Бариа засал
/304/
Я.Алтанцэцэг
ББХОЗА
/304/
Г.Ундрах
3 10:50-12:05 Спортын
физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг
Мэргэжил заах арга /жүдо, боди/ Мэргэжил заах арга /жүдо, боди/ Дас-н онол
/305/
Б.Эрдэнэчимэг
Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт/
Б.Одсүрэн
4 12:15-13:30 Мэргэжил заах арга /чөлөөт/Б.Одсүрэн Гамшигийн менежмент
/305/
О.Гантөмөр
Сэргээн засах
/304/
Х.Азжаргал
Бариа засал
/304/
Я.Алтанцэцэг

 

Анги: 3б Багш, Багш: Х.Азжаргал

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55  

 

 

Гимнастик
заах арга
/жүдо заал/
Б.Өлзийжаргал
Спортын
физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг
ББХОЗА /лекц/ Г.Ундрах
2 09:05-10:20 Сурган хүмүүжүүлэх зүй /лекц/
Б.Энхамгалан
Гамшигийн менежмент /лекц/
О.Гантөмөр
Дасгалжуулалтын онол /лекц/ Б.Эрдэнэчимэг

Спортын физиологи /лекц/ Г.Сүхбат

Сагсан бөмбөг заах арга /А заал/
Т.Цэнд
Хүүхдийн хоол
тэжээл эрүүл ахуй /304/
Х.Азжаргал
3 10:50-12:05 Тусгай хэрэгцээт боловсрол /303/
Б.Энх-Амгалан
Дас-н онол
/305/
Б. Эрдэнэчимэг
Хүүхдийн хоол
тэжээл эрүүл ахуй /304/
Х.Азжаргал
Гамшигийн менежмент /лекц/
О.Гантөмөр
Сурган хүмүүжүүлэх зүй /303/
Б.Энхамгалан
4 12:15-13:30 ББХОЗА
/305/
Г.Ундрах

Анги: 3в Дас, Багш: Б.Батхуяг 

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55 Мэргэжил
заах арга
/Чөлөөт заал/
2 09:05-10:20 Гамшигийн менежмент
/лекц/
О.Гантөмөр
Дасгалжуулалтын онол /лекц/ Б.Эрдэнэчимэг

Спортын физиологи /лекц/ Г.Сүхбат

Дас-н онол
/305/
Б.Эрдэнэчимэг
Сурган
хүмүүжүүлэх зүй
/303/
Б.Энх-Амгалан
3 10:50-12:05 Мэргэжил
заах арга
/Чөлөөт заал/
Б.Адъяахүү
Гамшигийн менежмент
/303/
О.Гантөмөр
ББХОЗА
/305/
Г.Ундрах
4 12:15-13:30 Спортын
физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг
Спортын
физиологи
/304/
Я.Алтанцэцэг

Анги: 4а Дас/ боди, Багш: Б.Адъяахүү

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55 Гэмтэл мэс засал
/203/
Я.Алтанцэцэг
Гэмтэл мэс засал
/203/
Я.Алтанцэцэг
Биохими
/лекц/
Я.Алтанцэцэг
Нийгмийн эрүүл
мэнд /203/
Х.Азжаргал
Нийгмийн эрүүл
мэнд /203/
Х.Азжаргал
2 09:05-10:20 Бодибилдинг
У.Жалбадорж
Биохими /лекц/ Я.Алтанцэцэг Сумо бөх
/жүдо/
Б.Батхуяг
Эмчилгээний биеийн тамир /лекц/ Х.Азжаргал Дас-н онол
/305/
Б.Эрдэнэчимэг
3 10:50-12:05 Эмчилгээний
биеийн тамир
/304/
Х.Азжаргал
Эмчилгээний
биеийн тамир
/304/
Х.Азжаргал
Дасгалжуулалтын онол /лекц/ Б.Эрдэнэчимэг Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт, боди/
Биохими
/лекц/
Я.Алтанцэцэг
4 12:15-13:30 Нийгмийн эрүүл
мэнд /203/
Х.Азжаргал
Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт, боди/
Ширээний теннис /А заал/ З.Ууганцэцэг Дас-н онол
/305/
Б.Эрдэнэчимэг

Анги: 4б Багш, Багш: А.Анхтуяа

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55
2 09:05-10:20 Эмчилгээний
биеийн тамир
/304/
Х.Азжаргал
Биохими /лекц/ Я.Алтанцэцэг Биохими /лекц/ Я.Алтанцэцэг Эмчилгээний биеийн тамир /лекц/ Х.Азжаргал Биохими
/лекц/
Я.Алтанцэцэг
3 10:50-12:05 Дас-н онол
/305/
Б.Эрдэнэчимэг
Бодибилдинг
У.Жалбадорж
Дасгалжуулалтын онол /лекц/ Б.Эрдэнэчимэг Ширээний теннис /А заал/ З.Ууганцэцэг Эмчилгээний
биеийн тамир
/304/
Х.Азжаргал
4 12:15-13:30 Дас-н онол
/305/
Б.Эрдэнэчимэг
Сумо бөх
/жүдо/
Б.Батхуяг

Анги: 4в Дас, Багш: Ч.Энхтөр

Цаг Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 07:40-08:55 Биохими /лекц/ Я.Алтанцэцэг
2 09:05-10:20 Биохими /лекц/ Я.Алтанцэцэг Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт заал/ Б.Адъяахүү
Эмчилгээний биеийн тамир /лекц/ Х.Азжаргал Ширээний теннис /А заал/ З.Ууганцэцэг
3 10:50-12:05 Мэргэжил
заах арга
/чөлөөт заал/ Б.Батхуяг
Биохими /лекц/ Я.Алтанцэцэг Дасгалжуулалтын онол /лекц/ Б.Эрдэнэчимэг Бодибилдинг
У.Жалбадорж
4 12:15-13:30 Дас-н онол
/305/
Б.Эрдэнэчимэг
Сумо бөх
/жүдо/
Б.Батхуяг
Дас-н онол
/305/
Б.Эрдэнэчимэг
Эмчилгээний биеийн тамир /303/ Х.Азжаргал

Хуваарь шинэчлэгдсэн огноо:2020.11.02

Дээгүүр 7 хоног:
11.25-12.01, 12.09-12.15

Доогүүр 7 хоног:
11.18-11.24, 12.02-12.08, 12.16-12.22

Сургуулийн тухай баримт

Аварга сургууль нь олимпийн таван цагирагийг албан ёсоор ашиглах эрхтэй

Спортын ур чадвар дээшлүүлэх хичээл (СУЧДХ)

Сургалтын нэр Гараг Цаг Багш Өрөө / Заал
Үндэсний бөх Мягмар
Баасан
16:00
16:00
Б. Адъяахүү, Б.Батхуяг Чөлөөтийн заал
Жүдо бөх Даваа
Баасан
15:00
13:30
Б.Эрдэнэчимэд Жүдо заал
Чөлөөт бөх Даваа
Пүрэв
15:00
16:00
Б.Одсүрэн Чөлөөтийн заал
Бодибилдинг Лхагва
Баасан
15:00
15:00
У. Жалбадорж Бодибилдинг заал
Волейбол Мягмар
Пүрэв
16:00 Т. Цэнд  А заал
Сагсан бөмбөг Даваа

Лхагва

15:00
15:30
Т. Цэнд А заал
Гимнастик Лхагва
Баасан
15:00
15:00
Б. Өлзийжаргал Б заал, Жүдо заал
Багш, ажилчдын цаг Мягмар
Лхагва
14:00
13:30
Б заал
А заал

СУЧДХ шинэчлэгдсэн огноо: 2020.11.02

Татац